HER FINDER DU RETNINGSLINJER FOR KOMMUNIKATION, ØKONOMI OG EVALUERING, SOM ER GÆLDENDE KRAV FOR BEVILGEDE PROJEKTER.

KOMMUNIKATION

Som modtager af støttemidler har man pligt til at oplyse/eksponere, at man har fået midler af GADEIDRÆT. Denne eksponering tilpasses ud fra hvilket projekt der støttes.

Eksponeringen kan bestå i:

Online eksponering: Websider, blogs, facebooksider/events, Instagram og Twitter.

Husk også at gøre brug af vores hashtag, samt at tagge os på Facebook vha. ‘@’

#MEREGADE #GADEIDRÆT

@Gadeidraet @Nordea-fonden

Tryk eksponering: Plakater, programmer & flyers mv.

Onsite eksponering: Bannere, rampestickers mv.

LOGO:

Det er vigtigt at benytte vores logo, når du kommunikerer. Du kan gemme vores logo her:

Gadeidræt Logoer

 

Husk altid at sende os links til eventuelle events eller lignende, så vi kan dele det via. vores kanaler!

 

 

PR

GADEIDRÆT tilbyder rådgivning og hjælp til PR. Hvis I sender materiale til pressen bedes i informere os, så vi på den måde kan være med til at larme yderligere for jeres projekter. Kontakt Rasmus Hansen på raha@game.ngo.

Ved modtagelse af bevillingen accepterer I, at Den Nationale Platform for Gadeidræt, til brug for omtale af de projekter og aktiviteter vi støtter og resultaterne heraf, vederlagsfrit og uden tidsbegrænsning får overdraget materiale fra projektet i form af fx fotos, filmoptagelser, lyd og tekst. Derudover accepterer I retten til selv, eller til at lade andre, anvende hele eller dele af materialet på vores hjemmeside og i enhver form for interne som eksterne publikationer og medier – elektroniske som trykte.

ØKONOMI

Vi arbejder ud fra at støtte mange forskellige projekter – derfor har vi ikke en øvre grænse for ansøgningsbeløb i første ansøgningsrunde. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra forskellige kriterier, som understøtter vores overordnede mål om at udvikle og udbrede gadeidrætten.

Når ansøger har fået godkendt sit projekt af platformen og bevillingsudvalget, vil ansøger få udbetalt 85% af det søgte beløb up front. De sidste 15 % af beløbet vil blive tilbageholdt til projektet er blevet igangsat eller afviklet. I forbindelse med en kort evaluering og en økonomisk dokumentering vil ansøger få udbetalt de resterende 15 % af beløbet. Bevillingsmodtagere, som modtager tilsagn på over 100.000 kr., skal udarbejde og indsende regnskab med “revisionspåtegning med høj grad af sikkerhed”. Vær desuden opmærksom på, at vores midler ikke må bruges til pengepræmier f.eks. i forbindelse med konkurrencer.

Det er en betingelse for bevillingen, at projektet afvikles som beskrevet i ansøgningen. Vi skal derfor løbende holdes orienteret om eventuelle ændringer i projektet og budgettet.

Såfremt det ansøgte ikke bliver gennemført helt eller delvist (eksempelvis manglende fuld finansiering, formålet droppes eller at der er modtaget flere midler, end der er behov for), er du forpligtet til at tilbageføre beløbet til Den Nationale Platform for Gadeidræt igen.

Bemærk venligst at tilsagnet til bevilling er gyldigt 1 år fra den dato man modtager bevillingskontrakten. Hvis bevillingen ikke er benyttet inden da, og der ikke er indgået anden aftale, bortfalder tilsagnet.

AFRAPPORTERING

Efter projektets afslutning skal de projektansvarlige fremsende en kort evaluering til Den Nationale Platform for Gadeidræt. Evalueringen skal have et omfang af max. 2 sider, og indsendes senest 1 måned efter projektet afsluttes. Brug skemaet nedenfor – så er det let klaret.

AFRAPPORTER HER

Vi vil også meget gerne modtage fotomateriale fra projektet til brug i vores årsrapport og evt. andre steder.